Nade qütä tähang kätü py pa

cc1 (1).png

Hawi saite mi hai kheng pa

c2.png

Käni qütä äly sa hethang aerü rüng

c3.png

Kähawi y sa lang saite

c4.png

Bälungbi mawngphi y rung khytä awang hai nang te phüng

COVID-19 phüng thui pa hethang

Facebook.png

Follow us on Facebook
to get the latest tips!

©2020 by Parenting for Lifelong Health.