ગણવત્તાસભર સમય

cc1 (1).png

સકારાત્મક રહવે

c2.png

રોજિંદા કાર્યોની નવેસરથી યાદી બનાવો!

c3.png

ખરાબ વર્તન

c4.png

શાંત રહો અને તણાવનં સં ચાલન કરો

COVID-19 વિશે વાત કરવી

Facebook.png

Follow us on Facebook
to get the latest tips!

©2020 by Parenting for Lifelong Health.