Want to help us to spread our 12 tip sheets?

Click here for our FILIPINO social media kit!

Pagiging Ligtas ng mga Bata sa Internet

Pagbabudget ng Pamilya Kapag Stressed sa Gastos

Pagkakasundo ng pamilya sa tahanan

7.png
8.png
9.png

Pagkatuto sa pamamagitan ng laro

Kapag Nagagalit Tayo

Pag-aalaga ng anak sa masikip na tahanan at komunidad

10.png

One-on-One Time

cc1 (1).png

Manatiling Positibo

c2.png

Pananatili ng Istruktura at Regular na Gawain

c3.png

Negatibong Kilos

c4.png

Manatiling Kalmado at Pangasiwaan ang Stress

Pakikipag-usap Tungkol sa COVID-19

Facebook.png

Follow us on Facebook
to get the latest tips!

©2020 by Parenting for Lifelong Health.